Skadeanmeldelse - tandlægens del

  • Anmeldelsen udfyldes af den driftsansvarlige tandlæge (indehaver af det ydernummer, som behandlingen er foretaget under). Hvis der er flere driftsansvarlige på klinikken, skal det tydeligt fremgå.

    Anmeldelsen fremsendes straks efter kendskab til en skade, der kan være erstatningsberettiget eller hvis der rejses et erstatningskrav fra patienten.

    Gem mine oplysninger undervejs