Historie

Dansk Tandlægeforening (i dag Tandlægeforeningen) erkendte i midten af 1980’erne behovet for at ændre erstatningsreglerne i sundhedsvæsenet. Indførelsen af patientforsikringsordninger i de øvrige nordiske lande og ændret retspraksis i de seneste års domstolsafgørelser, markerede klart et behov for en ændring.

Folketinget arbejdede meget aktivt med en patientforsikringslov. Denne trådte i kraft den 1. juli 1992, men blev i sidste øjeblik begrænset til kun at gælde for det offentlige sygehusvæsen.

Tandlægeforeningen ønskede at være forud for loven med en forsikring, der var bedre tilpasset tandlægepatienters behov, og etablerede derfor en kollektiv patientforsikringsordning i forbindelse med Tandlægeforeningens Praksisforsikring. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 1990 og omfattede alle privatpraktiserende tandlæger i Danmark.

Forsikringen blev tegnet af Tandlægeforeningen i forsikringsselskabet Codan. Med denne forsikring påtog de privatpraktiserende tandlæger sig frivilligt et udvidet ansvar, der dog ikke fratog patienterne muligheden for at rejse et evt. krav efter de almindelige erstatningsregler.

Tandlægeforeningens Patientforsikring udvidede dækningsområdet for skader ved tandbehandling til også at omfatte en række hyppigt optrædende hændelige uheld, hvor tandlægen var uden ansvar bedømt efter de almindelige erstatningsregler (culpareglen). På baggrund af de første års erfaringer med omfanget og karakteren af skader, de administrative og forsikringsmæssige forhold samt et skøn over økonomien var det muligt at forbedre dækningen i ordningen.

Med bistand fra prof., dr.jur. Bo von Eyben blev Tandlægeforeningens Patientforsikring med virkning fra den 1. januar 1995 ændret til at dække i overensstemmelse med patientforsikringsloven, men tilpasset de særlige forhold på tandlægeområdet.

Klager over afgørelser i forsikringen før 1. januar 1998 blev behandlet i et paritetisk sammensat udvalg mellem Tandlægeforeningen og Codan eller ved domstolene. 

Med virkning fra den 1. januar 1998 etableredes et ankenævn under Tandlægeforeningens Patientforsikring med en forretningsorden efter samme principper som det tilsvarende offentlige Patientskadeankenævn.

Den 1. januar 2001 blev minimumsgrænsen for forsikringen nedsat fra 3.000 kr. til 1.000 kr.  

Ordningen gav på flere punkter en bedre dækning end patientforsikringsloven:

  • Minimumsgrænsen var 1.000 kr. mod 10.000 kr. i patientforsikringsloven.
  • Skader under 1.000 kr. blev dækket, hvis tandlægen var ansvarlig for skaden efter culpareglen.
  • Det var tilstrækkeligt, at skaden blev konstateret efter forsikringens ikrafttræden. Efter Patientforsikringsloven skulle skaden være forårsaget efter lovens ikrafttræden.

I 2003 blev der vedtaget en ændring af Patientforsikringsloven, således at den primære sundhedssektor også blev omfattet fra 1. januar 2004.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedtog samtidig en bekendtgørelse, der henlagde behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Tandlægeforeningen og Tandskadeankenævnet for skader forvoldt af autoriserede privatpraktiserende tandlæger, af autoriserede sundhedspersoner i amtstandplejen, børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen eller på tandlægeskolerne.

Der blev ved beslutningen lagt vægt på, at Tandlægeforeningen allerede havde en tilsvarende ordning, som samtidig gav patienterne en bedre retsstilling end loven, og at denne ordning ville blive videreført.

I 2007 blev patientforsikringsloven erstattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, der i kapitel 3 omhandler behandlingsskader.

Den 1. januar 2012 trådte anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet i kraft. Bestemmelsen medfører, at Færøernes hjemmestyre er pligtig til at yde erstatning for alle behandlingsskader forårsaget af privatpraktiserende autoriserede tandlæger på Færøerne.

Tilsvarende er de driftsansvarlige for den kommunale tandpleje på Færøerne pligtig til at yde erstatning efter loven. For alle disse skader gælder lovens minimumsgrænse på 10.000 kr. 

Den 1. januar 2015 ændrede Tandlægeforeningens Patientforsikring navn til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Med virkning fra den 1. januar 2016 har Tryg Forsikring overtaget sagsbehandlingen af anmeldelser til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Sager, der allerede er modtaget og sendt til Codan inden den 31. december 2015, vil blive færdigbehandlet i Codan Forsikring.