Gå til hoved-indhold

FAQ Oversigt

Her kan du finde svar på de spørgsmål vi oftest får stillet vedrørende Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, du ikke finder tilstrækkelig svar på her. Du kan ringe til os på  39 46 00 60 eller sende os en mail på web@tf-tandskade.dk

 

Klage- og erstatningsloven dækker skader sket i Danmark og på Færøerne. Loven dækker ikke, hvis behandlingen er sket på Grønland eller i udlandet i øvrigt.

 

Erstatningen forrentes fra forfaldstidspunktet og frem til udbetalingstidspunktet med en årlig rente, der svarer til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 %. Forfaldstidspunktet er en måned efter det tidspunkt, hvor der forelå tilstrækkelige oplysninger til, at de enkelte poster kan opgøres. Renterne er skattepligtige.

 

Hvis du er uenig i afgørelsen kan du anke til Tandskadeankenævnet indenfor 3 måneder efter, du modtog afgørelsen. Den driftsansvarlige tandlæge, regionen mv. kan også anke afgørelsen. Tandskadeankenævnet kan i sin behandling af en anke fx træffe beslutning om at forhøje eller nedsætte en erstatning eller beslutte, at en allerede tildelt erstatning helt skal bortfalde og dermed tilbagebetales.

 

Hvis du ikke søger erstatning for en skade, men er utilfreds med en behandling eller en regning fra din tandlæge kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

 

Ifølge lov om erstatningsansvar, som erstatningen beregnes ud fra, kan bl.a. følgende erstattes: helbredelsesudgifter herunder fx tandbehandling, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt mén og tab af erhvervsevne.

 

Anmeldelserne fremsendes til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, der sender materialet til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet har etableret en særlig afdeling som udelukkende behandler sager om erstatning efter klage- og erstatningsloven. Her er der ansat jurister som sammen med tandlægekonsulenter vurderer om der er grundlag for erstatning efter klage- og erstatningsloven. Erstatningen opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Læs mere om sagsbehandlingen her>>.

Det er alene den skadelidte patient eller den tandlæge, der har udført behandlingen eller er ansvarlig herfor, der har ret til at anmelde en skade.

Det er imidlertid ikke muligt at gå videre med en anmeldelse, hvis vi kun modtager den fra tandlægen. Patienten skal med sin anmeldelse bl.a. give fuldmagt til, at Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og forsikringsselskabet må indhente relevante oplysninger til sagen.

  • Skader, der skyldes den sygdom eller den ulykke du blev behandlet for
  • Mangelfuldt behandling, som kan omgøres
  • Behandling, der ikke førte til det forventede resultat 
  • Skader der anmeldes for sent (læs mere om forældelsesreglerne her>>)
  • Hvis erstatningen ikke overstiger 10.000 kr. For behandling af privatpraktiserende tandlæger er det tilsvarende beløb 1.000 kr.
  • Hvis behandlingen ikke er foretaget i Danmark eller på Færøerne af en autoriseret tandlæge

Ovennævnte eksempler er ikke en udtømmende oversigt, men omfatter de hyppigst forekommende tilfælde.

 

Ja, skader, der er indtrådt fra den 1. januar 2008 og herefter, forældes 3 år efter, at du har fået kendskab til skaden. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år fra skadedatoen uanset, hvornår du har fået kendskab til skaden. Læs mere om forældelsesreglerne her>>.

 

Du får en kopi af tandlægens anmeldelsesskema og de breve tandlægen eller andre sundhedspersoner fremsender til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Du har ret til at få en kopi af journalerne i sagen, men de bliver kun fremsendt til dig, hvis du beder om det. Når sagen er afgjort, har du også ret til at få en kopi af de interne notater som tandlægekonsulenterne har udfærdiget, hvis du anmoder om det.

 

Fysiske skader efter korrekt brug af et lægemiddel er omfattet af loven. Skaden skal anmeldes til Patienterstatningen. Hvis du er i tvivl, om der er tale om en behandlingsskade eller lægemiddelskade, har du altid mulighed for først at anmelde skaden til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

 

Nej, det er gratis at anmelde en skade til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Som udgangspunkt dækkes kun udgifter til behandling, der på forhånd er godkendt af forsikringen. Vil du derfor være sikker på, at forsikringen dækker alle udgifter til en behandling, skal du vente med at påbegynde behandlingen, til den er blevet godkendt på baggrund af et indsendt behandlingsforslag.

Der kan dog være situationer, hvor en behandling ikke kan udsættes, men er akut påkrævet. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at gå i gang med en behandling. Forsikringsselskabet vil efterfølgende tage stilling til, i hvilket omfang behandlingsudgifterne kan dækkes. Det er tandlægen, som vurderer om en behandling ikke kan vente.

 

Der skal ikke betales skat af erstatninger og godtgørelse, bortset fra erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tilskrevne renter skal der betales skat af.

 

Nej, det er ikke nødvendigt at have en advokat til at repræsentere dig i forbindelse med behandlingen af en sag om erstatning efter klage- og erstatningsloven. Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og forsikringsselskabet er i forbindelse med sagsbehandling forpligtet til at oplyse alle sagerne, orientere dig om nyt materiale i sagen og give dig mulighed for at kommentere på alt materialet. Som udgangspunkt dækkes udgifter til advokat derfor ikke.

 

Nej. Klage- og erstatningsloven gælder for alle patienter som behandles hos autoriserede sundhedspersoner i det private og offentlige sundhedsvæsen. Loven gælder således også for behandling hos både privatpraktiserende tandlæger og i kommunerne eller på tandlægeskolerne.