Gå til hoved-indhold

Sagsbehandling

Når Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning modtager skadeanmeldelse fra enten skadelidte (patienten) eller skadevolder (tandlægen/tandlægeskolen/den kommunale tandpleje), bliver der indhentet et anmeldelsesskema fra sagens anden part.

Begge anmeldelsesskemaer samt modtaget journalmateriale og røntgenbilleder bliver herefter videresendt til forsikringsselskabet, som foretager den juridiske sagsbehandling. Du får besked, når sagen sendes til forsikringsselskabet.

Når forsikringsselskabet modtager sagen, bliver den gennemgået for at se, om alt relevant materiale foreligger.

I en del sager er det nødvendigt at indhente yderligere oplysninger i form af journalmateriale og røntgenbilleder fra den nuværende tandlæge, tidligere tandlæger, hospitaler eller andre myndigheder. Af og til er det også nødvendigt at foranledige en undersøgelse hos en speciallæge eller –tandlæge, inden sagen kan afgøres.

Det er forsikringsselskabet, der sikrer, at sagen er fuldt oplyst (d.v.s. at alle relevante oplysninger er tilvejebragt), inden der træffes en afgørelse i sagen.

Når alt materiale er tilvejebragt, foretager forsikringsselskabet en tandlægefaglig og juridisk vurdering af sagen. Afgørelsen sendes fra forsikringsselskabet til patienten med kopi til skadevoldende tandlæge.

Desuden sendes en kopi af afgørelsen til den region, som tandlægen hører under. Hvis skaden derimod er sket i kommunal- eller regionstandplejen eller på en tandlægeskole, sendes i stedet en kopi af afgørelsen til denne institution.

Hvis en af parterne er uenig i afgørelsen, kan denne inden 3 måneder ankes til Tandskadeankenævnet.

Hvordan opleves sagsbehandlingen…?
Tandlægeforeningens Praksisforsikring og forsikringsselskabet gør alt, hvad der er muligt for, at den enkelte sag bliver behandlet bedst muligt og så hurtigt som muligt.

Vi henleder dog opmærksomheden på, at når sagen oversendes til forsikringsselskabet, er det ikke ensbetydende med, at alt relevant materiale foreligger i sagen.

Hvis der skal indhentes yderligere materiale – røntgenbilleder, journaler, udtalelser m.v. – kan sagsbehandlingen først påbegynde, når dette er modtaget i forsikringsselskabet.

Alle sagerne vurderes efter lovens bestemmelser og der vil i fornødent omfang indgå tandlægefaglige og juridiske vurderinger.

Først tages der stilling til, om sagen er omfattet af loven – d.v.s. om der er sket en dækningsberettiget skade.

Dernæst tages der stilling til, om der kan tilkendes og udbetales erstatning og godtgørelse.

Det er ofte nødvendigt at indhente behandlingsoverslag, dokumentation for afholdte udgifter eller sygeperioder, inden erstatningen kan beregnes og udbetales.