Gå til hoved-indhold

Historie

Tandlægeforeningen (der dengang hed Dansk Tandlægeforening) ønskede i 1980’erne at være forud for loven om patientforsikring, som trådte i kraft 1. juli 1992, med en forsikring for de privatpraktiserende tandlæger, som var målrettet patienternes behov. Der blev derfor, i forbindelse med Tandlægeforeningens Praksisforsikring, etableret en kollektiv patientforsikringsordning for tandlæger i privat tandlægepraksis, som trådte i kraft den 1. januar 1990.

De privatpraktiserende tandlæger påtog sig dermed et frivilligt udvidet ansvar, som dog ikke fratog patienterne muligheden for at rejse et evt. krav efter de almindelige erstatningsregler.

Med virkning fra 1. januar 1995 blev ordningen for privatpraktiserende tandlæger ændret til at dække i overensstemmelse med patientforsikringsloven, dog tilpasset de særlige forhold på tandlægearbejde.

Klager over afgørelser truffet før 1. januar 1998 blev behandlet i et paritetisk sammensat udvalg. Med virkning fra 1. januar 1998 blev der etableret et Tandskadeankenævn med en forretningsorden efter de samme principper som det tilsvarende offentlige Patientskadeankenævn (i dag Ankenævnet for Patienterstatningen).

Ordningen gav på flere punkter en bedre dækning end patientforsikringsloven:

  • Minimumsgrænsen var 1.000 kr. mod 10.000 kr. i loven
  • Det var tilstrækkeligt, at skaden blev konstateret efter forsikringens ikrafttræden. Efter loven skulle skaden være forårsaget efter lovens ikrafttræden.

I 2003 blev der vedtaget en ændring af patientforsikringsloven, således at den primære sundhedssektor også skulle omfattes fra 1. januar 2004. I den forbindelse blev der tillige vedtaget en bekendtgørelse, som henlagde behandlingen af alle sager efter loven til Tandlægeforeningen, for skader forvoldt af autoriserede privatpraktiserende tandlæger, af autoriserede sundhedspersoner i amtstandplejen, børne og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen eller på tandlægeskolerne.

Der blev ved beslutningen lagt vægt på, at Tandlægeforeningen allerede havde etableret en tilsvarende ordning for de privatpraktiserende tandlæger, som samtidig gav patienterne en bedre retsstilling end i loven, og at denne ordning ville blive videreført. Dog udgør minimumsgrænsen for erstatning 10.000 kr., som fastsat i loven, hvis skaden er sket hos amtstandplejen, børne og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen eller på tandlægeskolerne.

I 2007 blev patientforsikringsloven erstattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Den 1. januar 2012 trådte anordning om ikrafttræden af loven for Færøerne i kraft, således at Hjemmestyret på Færøerne er forpligtet til at yde erstatning for behandlingsskader forårsaget af privatpraktiserende autoriserede tandlæger på Færøerne. Den kommunale tandpleje på Færøerne blev tillige erstatningspligtige. For alle skader på Færøerne gælder der den i loven fastsatte minimumsgrænse på 10.000 kr.

Den 1. januar 2017 ændrede Tandlægeforeningens Patientforsikring navn til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev i 2016 udvidet til at omfatte værnepligtige i forsvaret/ redningsberedskabet og indsatte i kriminalforsorgen, således at de kan søge om erstatning, hvis de mener, der er sket en skade i forbindelse med tandlægebehandling i det militære forsvar og redningsberedskab samt i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.