Gå til hoved-indhold

FAQ Oversigt

Her kan du finde svar på de spørgsmål vi oftest får stillet vedrørende Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, du ikke finder tilstrækkelig svar på her. Du kan ringe til os på  39 46 00 60 eller sende os en mail på web@tf-tandskade.dk

Nej. Der er ydelser fra autoriserede sundhedspersoner, der ikke er omfattet af erstatningsordningen. Fx skader forvoldt af autoriserede tandlæger, der er ansat på plejehjem, sociale institutioner, private firmaer mv.

To betingelser skal være opfyldt, for at en tandlæge i den primære sundhedssektor er omfattet af loven: tandlægen skal være autoriseret og privatpraktiserende.

Ved autorisation forstås en statsautorisation udstedt af myndighederne.

Ved privatpraktiserende forstås (i henhold til § 8, stk. 1 i bekendtgørelsen om dækningsområdet) sundhedspersoner, der på selvstændig privat basis udøver sit erhverv og i den forbindelse udbyder tjenesteydelser til patienter. Bekendtgørelsen fortolkes sådan, at sundhedspersoner, der foretager behandling uden at have en egentlig praksis (en klinik), ikke er omfattet af loven. Det gælder fx tandlæge, der er tilknyttet idrætsklubber, organisationer mv. Skader opstået i den forbindelse er ikke omfattet af loven.

Man skal altså både være privatpraktiserende og autoriseret for at være omfattet af erstatningsordningen.

Skader sket på Tandlægeskoler og kommunal tandpleje behandles som systemfejl, hvilket betyder, at tandlægeskolen/den konkrete kommunes tandpleje angives som skadevolder, selvom vi selvfølgelig i sagens akter kan se navnene på de involverede sundhedspersoner.

For skader sket i privat praksis anføres enten den driftsansvarlige tandlæge, under hvis ydernummer behandlingen er udført, eller kliniknavnet, hvis dette er oplyst.

Patienten, den driftsansvarlige tandlæge, regionen mv. kan anke afgørelsen til Tandskadeankenævnet indenfor 3 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Tandskadeankenævnet kan i sin behandling af en anke fx træffe beslutning om at forhøje eller nedsætte en erstatning eller beslutte, at en allerede tildelt erstatning helt skal bortfalde og dermed tilbagebetales.

Jævnfør § 23 i klage- og erstatningsloven påhviler det enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning efter dette kapitel (red: i lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (KEL)), at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringsforeningen eller til de private institutioner, hvortil behandlingen af sager efter dette kapitel er henlagt i medfør af § 19, stk. 5>>

Det er tandlægen ansvar, at patientens journal er opdateret. I særdeleshed gælder det, at behandlingen skal være beskrevet korrekt og fyldestgørende.

Journalen er afgørende, når det skal vurderes, hvorvidt patienten er berettiget til erstatning. Er sagsforløbet derfor ikke beskrevet fyldestgørende, vil der ofte blive slækket på beviskravene til patientens fordel.

 

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der er årsag til patientens skade. Det er et spørgsmål om bevis. I henhold til loven er det et krav, at det skal være "overvejende sandsynligt", at skaden skyldes undersøgelse og behandling eller mangel på samme. Der skal altså være mere end 50 % sandsynlig årsagssammenhæng.

 

Ja. En skade kan anmeldes af både patienten og af den driftsansvarlige tandlæge, under hvis ydernummer behandlingen er foretaget. Hvis skaden er anmeldt af tandlægen, påbegyndes sagsbehandlingen dog ikke før patienten også har anmeldt sagen.

 

Nej. Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning har ret til at modtage journaloplysninger vederlagsfrit.

 

Nej. Klage- og erstatningsloven gælder for alle patienter som behandles hos autoriserede sundhedspersoner i det private og offentlige sundhedsvæsen. Loven gælder således også for behandling hos både privatpraktiserende tandlæger og i kommunerne eller på tandlægeskolerne.

 

Nej. Det er ikke en betingelse for, at en patient kan få erstatning, at vedkommende først har klaget til Styrelsen for Patientklager.  

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning tager udelukkende stilling til, om patienten har fået en skade som følge af behandlingen. Herefter vurderes det om patienten kan få erstatning. Vi udtaler ikke kritik af enkeltpersoner eller klinikker.

Ja. Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning kan bede om at få udleveret røntgenbilleder og originale journaler, hvis der er behov for det og tandlægen er forpligtet til at efterkomme dette.

For at mindske sagsbehandlingstiden fremgår det af tandlægens anmeldelsesskema, at alle relevante dokumenter så som fx røntgenbilleder og journaler, bedes fremsendt med skemaet. Hvis yderligere materiale skønnes relevant vil dette blive rekvireret efterfølgende.