Gå til hoved-indhold

Hvad er tandskadeerstatning

Hvis du ønsker at kende til historien bag Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, kan du med fordel læse vores fane Historie.

I henhold til lov om patientforsikring/ lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet har man som patient eller efterladte til patienter her i landet, ret til erstatning, hvis man er påført en skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende, som er foretaget

  1. på sygehus eller på vegne af dette.
  2. af sundhedspersoner og andet personale som led i den præhospitale indsats efter sygehusloven,
  3. på universiteternes tandlægeskoler
  4. af Sundhedsstyrelsen af sager i henhold til sundhedslovens kapitel 21, regler udstedt i medfør heraf eller regler udstedt i medfør af § 5 d i lov om sundhedsvæsenet som opretholdt ved sundhedslovens § 277, stk. 12.
  5. Uanset ovennævnte ydes erstatning efter reglerne i dette kapitel til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el. lign, som er foretaget af sundhedspersoner jf. sundhedslovens § 6.

Som det fremgår af bekendtgørelse om henlæggelse af sagsbehandling for tandskader til Tandlægeforeningen Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet behandles der sager om erstatning efter loven for følgende behandlinger: 

  1. skader forvoldt af autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, i børne- og ungdomstandplejen, i omsorgstandplejen, i specialtandplejen samt ved de odontologisk landsdels- og videnscentre, eller på vegne af disse, jf. klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2,
  2. skader forvoldt på universiteternes tandlægeskoler, jf. klage- og erstatningslovens § 19, stk. 1, nr. 3,
  3. skader forvoldt af privatpraktiserende autoriserede tandlæger, eller på vegne af disse, jf. klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2,
  4. skader forvoldt af autoriserede tandlæger, eller på vegne af disse, der udfører undersøgelse, behandling el. lign. af værnepligtige  det militære forsvar eller redningsberedskabet, jf. klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2, og
  5. skader forvoldt af autoriserede tandlæger, eller på vegne af disse, der udfører undersøgelse, behandling el. lign., som den indsatte har ret til efter bekendtgørelse 399 af den 9. april 2015, af indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, jf. klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2.

Erstatningens størrelse og omfang fastsættes i henhold til reglerne i erstatningsansvarsloven.