Gå til hoved-indhold

Love og regler

For Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning gælder Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL) og Lov om Patientforsikring (PFL). Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i Lov om Erstatningsansvar (EAL).

PFL og KEL indeholder de bestemmelser, der danner grundlag for at tilkende eller afvise erstatning for en skade påført ved behandling eller mangel på samme.

Erstatning og godtgørelse udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven (EAL), hvorefter der bl.a. kan tilkendes godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte og erstatning for udgifter til medicin og transport samt tabt arbejdsfortjeneste. EAL indeholder blandt andet takster for den godtgørelse, der kan tilkendes en skadelidt for svie og smerte og varigt mén som følge af en personskade.For at sikre, at disse takster til enhver tid følger med den generelle prisudvikling, bliver beløbene reguleret ved en bekendtgørelse, der udstedes én gang årligt. Bekendtgørelsen regulerer endvidere øvrige beløb, der fremgår eller følger af erstatningsansvarsloven. Af oversigten kan en sammenskrivning af bekendtgørelsens reguleringsbeløb ses, hvor datoen for skadens indtræden er afgørende for, hvilken bekendtgørelse og dermed hvilke beløb, der danner udgangspunkt ved beregningen.

Ved fastsættelse af godtgørelse for varigt mén tages der udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Sagerne er underlagt de almindelige forældelsesregler. Frem til 2007 var det reglerne i 1908-loven der er var gældende, og herefter er det den nye forældelseslov, der regulerer forholdene.

Lov om behandling af personoplysninger, databeskyttelsesloven, indeholder en række regler, som giver den enkelte borger forskellige rettigheder over for myndigheder, virksomheder, foreninger m.v., som behandler oplysninger om den pågældende.

Ved bekendtgørelse nr. 1099 fremgår bemyndigelsen til at Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring behandler sager forårsaget af privatpraktiserende tandlæger, tandlæger ansat på tandlægeskolerne eller tandlæger ansat i regionstandplejen.

Definition af dækningsområdet fremgår af bekendtgørelse nr. 636.